แชทกับ เทศบาลตำบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
นโยบายผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

    ๑. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน    เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการของประชาชน  การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย  ถนนมีคุณภาพที่ดี  ไฟฟ้าสาธารณะสว่างไสวอยู่เสมอมีระบบการระบายน้ำที่ดี  มีการจัดการในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ  ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    ๒. มุ่งพัฒนาให้เทศบาลเป็นเมืองที่น่าอยู่มีระบบการดูแลพื้นที่สาธารณะให้มีความสะดวก มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม

    ๓. มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลให้ลดน้อยลงให้ได้มากที่สุดถึงจะไม่หมดไปทีเดียวแต่มุ่งหวังที่จะให้เหลืออยู่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้   เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขลดปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยที่เกิดจากผู้ที่ติดยาเสพติดประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    ๔. เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง      มีการร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

    ๕. พัฒนาด้านการศึกษา  โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนทุกคนในเขตเทศบาล  ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน   ๑๒  ปี  ตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องมาจากเยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

    ๖. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนต่างๆ  ภายในเขตเทศบาล  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  จัดให้มีการส่วนเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริม    อันจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น    เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้ในสังคมยุคปัจจุบัน

    ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล และการเมืองท้องถิ่น   ตามระบอบประชาธิปไตยให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

    ๘. ส่งเสริมการดำเนินงานของอาสาสมัครชุมชนในด้านต่าง ๆ      อาทิเช่น       อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และ มุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในด้านการบรรเทา        สาธารณภัย  ทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาล

    ๙. มุ่งจรรโลงพระพุทธศาสนา  โดยการจัดให้มีการทำนุบำรุงศาสนา  อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมา  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย และท้องถิ่นตลอดไป

กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
40
สัปดาห์นี้
40
เดือนนี้
1734
ปีนี้
15148
ทั้งหมด
15148